محصولات

دمپر گرد خورشیدی

ويژيگي های دمپر گرد خورشيدي

 • بازو بسته بصورت متقابل(٨-٧)
 • با يك شفت و ١٢ دنده كه در مركز قرار گرفته
 • ورود و خروج هوا به صورت مستقيم در صورت باز شدن دمپر
 • بازو بسته به صورت موازي
 • شفت ها از بيرون توسط تسمه بهم متصل ميشوند
 

دریچه های سقفی چهارگوش Square Ceiling Diffusers

موارد مصرف دریچه های سقفی چهارگوش

 •  کلیه ساختمانهای مسکونی و اداری

دریچه های برگشت پره Z شکل

موارد مصرف دریچه های برگشت پره Z شکل

 • انواع ساختمانهای اداری مسکونی و صنعتی

دریچه های برگشت پره ایرفویلی Return Grille Airfoil Blade

موارد مصرف دریچه های برگشت پره ایرفویلی

 • ساختمانهای اداری و تجاری و مسکونی

دریچه های دیواری Supply Gir Grilles & Registers

موارد مصرف دریچه های دیواری

 • انواع ساختمانها
 • سالنهای لوکس

دریچه های خطی Linear Bar Grilles

موارد مصرف دریچه های دیواری

 • انواع ساختمانها
 • سالنهای لوکس