محصولات

فایر دمپر

موارد مصرف فایر دمپر

  • نصب در محل طلاقی دو زون آتش و مسیر کانال هوا
  • کنترل موتوری روی مسیر هوا بین دو زون آتش

دمپر خورشیدی (سانتریفوژ)

موارد مصرف دمپر خورشیدی

  • سر راه هوا در بین کانال که حرکت ها داری حساسیت بالایی باشد .

دریچه ضد انفجار

موارد مصرف دریچه ضد انفجار

  • نصب در ساختمانهای ضد انفجار برای جلوگیری از نفوذ امواج انفجار به داخل اتاق

دمپر ضد انفجار

موارد مصرف دمپر ضد انفجار

  • نصب در ساختمانهای ضد انفجار برای جلوگیری از نفوذ امواج انفجار به داخل اتاق