کارخانجات الهام سازه تحت عنوان شرکت الهام سازه البرز 1357 فعالیت خود را در زمینه تولیدات صنعتی با  دریافت کارت صنعت از وزرات صنایع با  نام کارخانه الهام صنعت آغاز نمود و بعد از سه دهه به یکی از فعال ترین مجموعه های صنعتی کشور تبدیل گردید و در سال 1381 برند الهام سازه البرز را ثبت نمود و افق نگاه جدیدی را در راه رشد و شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور آغاز نمود.